Тематска расправа: Протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица

Државниот совет за детско претстапништво на седницата одржана на 9 мај 2023 година одржа тематска расправа на којашто беше дискутирано во однос на Протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица донесен од страна на МТСП. […]

Повеќе…

Тематска расправа: Предлог Закон за средното образование

Државниот совет за детско престапништво на седницата одржата на 18.04.2023 година одржа тематска расправа во однос на новините предвидени во Предлог Законот за средното образование. Законот за средно образование и обука кој во моментот се применува е донесен во 1995 година. Имајќи предвид дека се поминати повеќе од 27 години од донесувањето на Законот за […]

Повеќе…

Тематска расправа: Правата на децата во рамките на скрининг процесот

На втората седница на ДС одржана на 31.01.2023 година беше одржана тематска расправа во однос на Правата на децата во рамките на скрининг процесот. За таа цел на седницата како гостин-предавач беше поканета г-ѓа Тања Кикерекова од Министерството за правда на РСМ со цел да ги запознае членовите на ДС со тековниот скрининг процес во […]

Повеќе…

Активности во месецот на борба против болестите на зависност

Во текот на месец Ноември 2022 година кој се обележува како месец на борба против болести на зависност: наркоманија, алкохолизам и пушење цигари од страна на членот на ДС Димитар Каракулев, кој е и волонтер на Црвениот крст во Кавадарци, беа реализирани вкупно 13 едукативни работилници во основните и средните училишта во овој град. Работилниците […]

Повеќе…

Донесен Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела на насилство

Собранието на РСМ го донесе Закон за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела на насилство, којшто е објавен во Службен весник бр. 247/2022 од 17.11.2022. Законот ќе започне со примена на 17.05.2023 година. […]

Повеќе…

Тематска расправа во однос на Извештајот на ЕК за нашата држава за 2022 година во однос на правата на децата

На седницата одржана на 27.10.2022 година, Државниот совет одржа тематска расправа и со внимание го разгледа најновиот Извештај на Европската комисија за 2022 година. Притоа констатира дека аспектите поврзани со правата на децата треба особено да се нагласат. Во однос на воспитно-поправниот дом во Волковија: Подобрени се условите за притвор на момчиња во малолетничкиот воспитно-поправен […]

Повеќе…

Акциски план за спроведување на Стратегијата за превенција и правда на децата

Во текот на процесот за подготовка на Националната Стратегија за превенција и правда за децата, беше изработен и Акциски план за нејзино спроведување. Активностите во Акцискиот план се разработени во смисла на надлежен орган, партнерски органи и организации што треба да бидат вклучени за да се оствари соодветната стратешка цел, при едновремено определување на тајмингот […]

Повеќе…

Промоција на Националната стратегија за превенција и правда за децата (2022-2027)

На свечена седница на Државниот совет за превенција на детското престапништво, беше промовирана Национална стратегија за превенција и правда за децата (2022-2027) со Акциски план (2022-2023). Настанот се одвиваше според следнава агенда. Настанот го отвори проф. д-р Лазар Нанев, присутните ги поздавија Министерот за правда, проф. д-р Никола Тупанчески и г-ѓа Патриција ДиЏовани од УНИЦЕФ. […]

Повеќе…

Стратегија на Советот на Европа за правата на децата (2022-2027)

Државниот совет за превенција на детско престапништво на седницата одржана на 17 мај 2022 година ја разгледа Стратегијата на Советот на Европа за правата на децата за периодот 2022-2027. Англиската верзија на Стратегијата е достапна тука. Новите стратешки цели се: – Слобода од насилство за сите деца – Еднакви можности и социјална вклученост за сите […]

Повеќе…

Top