Годишен извештај за работата на ДСПДП во 2014 година

Годишен извештај за работата на државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и малолетничкото престапништво во 2014 година […]

Повеќе…

Годишен извештај за работата на ДСПДП во 2013 година

Годишен извештај за работата на државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и малолетничкото престапништво во 2013 година […]

Повеќе…

Заклучок на Собранието на РМ за Годишниот извештај за 2011

Заклучок на Собранието на РМ за Годишниот извештај на Државниот совет за 2011 120830 Годишен извештај Собрание на РМ Заклучоци – 30.08.2012 [превземи] […]

Повеќе…

Стенографски белешки за Годишниот извештај за 2011

Стенографски белешки од расправата во Собранието на РМ за Годишниот извештај на Државниот совет за 2011 (на 30.08.2012.) 120830 Годишен извештај Собрание на РМ Заклучоци – Стенографски забелешки 30.08.2012 [превземи] […]

Повеќе…

Top