Усвоен нов Деловник за работа на Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за деца

На седницата одржана на 30 април 2024 година, Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата усвои нов Деловник за работа. […]

Повеќе…

Д Е Л О В Н И К ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО (пречистен текст)

  Врз основа на член 156 став 1 алинеа 3 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2013), Државниот совет за превенција на детско претсапништво, на ден  25.06.2019 год. донесе    Д Е Л О В Н И К ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО (пречистен […]

Повеќе…

Top