Закон за правда за децата – консолидиран текст

  Закон за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/2013 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/2019 и 275/2019).     Прв дел ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Содржина, цели и основни начела Содржина на Законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува постапувањето со децата во ризик и децата […]

Повеќе…

Top