Претставување на Нацрт – Националната стратегија

Донесување на Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво. Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво (2010-2020) има за цел утврдување на стратешките насоки и приоритети за спречување на малолетничкото престапништво во Република Македонија. […]

Повеќе…

Top