Закон за правда за децата – консолидиран текст

  Закон за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/2013 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/2019 и 275/2019).     Прв дел ОПШТИ ОДРЕДБИ Глава прва Содржина, цели и основни начела Содржина на Законот Член 1 (1) Со овој закон се уредува постапувањето со децата во ризик и децата […]

Повеќе…

Д Е Л О В Н И К ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО (пречистен текст)

  Врз основа на член 156 став 1 алинеа 3 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2013), Државниот совет за превенција на детско претсапништво, на ден  25.06.2019 год. донесе    Д Е Л О В Н И К ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО (пречистен […]

Повеќе…

Top