Извештај од учество на конференција во Валета – Малта

Извештај од учество на конференција со тема Спроведување на Меморандумот од Нушател за малолетничка правда во контекст на борбата против тероризмот на Глобалниот фонд за борба против тероризмот, во Валета – Малта 2018 година […]

Повеќе…

Улогата на ДСПДП во процена на состојбата со повторништво – Тузла 2016

Улогата на Државниот совет за превенција на детско престапништво на Република Македонија во процена на состојбата со повторништво кај детското престапништво и превентивните мерки – Тузла 2016 […]

Повеќе…

Известување од учество на TAIEX регионална работилница 2015

Известување од учество на TAIEX регионална работилница за зајакнување на дијалогот и размена на искуства за третман на деца во судир со законот и деца жртви и сведоци на кривични дела […]

Повеќе…

Извештај за Стручно-научен собир во Белград 2015

Извештај за IV Стручно-научен собир со меѓународно учество во Белград на тема Актуелностите во едукацијата и рехабилитацијата на лица со пречки во развојот […]

Повеќе…

Top