Предлог за истражување: Градење на превентивна политика

Предлог за истражување: Градење на превентивна политика за малолетно престапништво 2012. Превенцијата на малолетничкото престапништво  е големо поле за работа и покрива бројни активности. Потребно е само државата како основен поддржувач и градител на таквите политики да сака и да може да инвестира […]

Повеќе…

Top