ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

Државниот совет за превенција на детско престапништво е тело основано согласно Законот за правда за децата. Државниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мандат од пет години.

Правна заштита

Советот е самостоен и независен во вршењето на работите и има надлежности за пошироко запознавање на граѓаните со правата на малолетниците

Грижа за децата

Заштита на малолетниците од наркоманија, алкохолозам и други болести на зависност, за проблемите на образованието и воспитувањето, како и за односот

Образование

Воспитувањето, како и за односот на средствата за јавно информирање и за другите фактори кои влијаат врз спречувањето на малолетничкото престапништво.

Новости

Предлог-Годишна програма за работата на општинските совети за превенција на детско престапништво

Државниот совет за превенција на детско престапништво на седницата одржана на 11 јуни 2024 година усвои документ насловен како Предлог-Годишна програма за работата на општинските совети за превенција на детско престапништво којшто е достапен ТУКА. Документот има советодавен карактер и има за цел да им помогне на општинските совети при изработка на годишната програма. Во […]

Повеќе…

Листа на програми/услуги за секундарна превенција спроведени во 2022 и 2023 година

Државниот совет изготви Листа на програми/услуги за секундарна превенција кои биле спроведени во 2022 и 2023 година, во којашто се вклучени: I. Програмите специјално наменети за потребите на деца кои се идентификувани од системот за социјална заштита на деца што се изложени на (висок) ризик од инволвирање во престапништво, реализирани од Јавната установа Завод за […]

Повеќе…

Претставен проектот: “Шведска поддршка на полициските реформи во Република Северна Македонија со посебен осврт на зајакнување на капацитетите на полицијата со цел исполнување на меѓународните најдобри пракси и стандардите за човекови права во делот на малолетничката правда и полициското работење во заедницата”

, , , , На седницата на Државниот совет одржана на 28 мај 2024 година, се одржа средба со претставниците на Проектот “Шведска поддршка на полициските реформи во Република Северна Македонија со посебен осврт на зајакнување на капацитетите на полицијата со цел исполнување на меѓународните најдобри пракси и стандардите за човекови права во делот на […]

Повеќе…

Тематска расправа: Десет години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација

Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата на седницата одржана на 14 мај 2024 година, одржа тематска расправа во однос на десетте години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација, којшто е достапен на англиски јазик и на хрватски јазик. Достапни се […]

Повеќе…

Предизвиците во превенцијата на детското престапништво – расправа со претставниците на Народниот правобранител

На 8-мата седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за деца одржана на 30 април 2024 година, со почеток во 12 часот се дискутираше за правата на децата и предизвиците во превенцијата на детското престапништво со претставници на Народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа, Заменик на народниот правобранител и одговорно лице кое […]

Повеќе…

Пријавете се за известувања или следете не

Top