ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

Државниот совет за превенција на детско престапништво е тело основано согласно Законот за правда за децата. Државниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мандат од пет години.

Правна заштита

Советот е самостоен и независен во вршењето на работите и има надлежности за пошироко запознавање на граѓаните со правата на малолетниците

Грижа за децата

Заштита на малолетниците од наркоманија, алкохолозам и други болести на зависност, за проблемите на образованието и воспитувањето, како и за односот

Образование

Воспитувањето, како и за односот на средствата за јавно информирање и за другите фактори кои влијаат врз спречувањето на малолетничкото престапништво.

Новости

Тематска расправа: Протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица

Државниот совет за детско претстапништво на седницата одржана на 9 мај 2023 година одржа тематска расправа на којашто беше дискутирано во однос на Протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица донесен од страна на МТСП. […]

Повеќе…

Тематска расправа: Предлог Закон за средното образование

Државниот совет за детско престапништво на седницата одржата на 18.04.2023 година одржа тематска расправа во однос на новините предвидени во Предлог Законот за средното образование. Законот за средно образование и обука кој во моментот се применува е донесен во 1995 година. Имајќи предвид дека се поминати повеќе од 27 години од донесувањето на Законот за […]

Повеќе…

Тематска расправа: Правата на децата во рамките на скрининг процесот

На втората седница на ДС одржана на 31.01.2023 година беше одржана тематска расправа во однос на Правата на децата во рамките на скрининг процесот. За таа цел на седницата како гостин-предавач беше поканета г-ѓа Тања Кикерекова од Министерството за правда на РСМ со цел да ги запознае членовите на ДС со тековниот скрининг процес во […]

Повеќе…

Активности во месецот на борба против болестите на зависност

Во текот на месец Ноември 2022 година кој се обележува како месец на борба против болести на зависност: наркоманија, алкохолизам и пушење цигари од страна на членот на ДС Димитар Каракулев, кој е и волонтер на Црвениот крст во Кавадарци, беа реализирани вкупно 13 едукативни работилници во основните и средните училишта во овој град. Работилниците […]

Повеќе…

Пријавете се за известувања или следете не

Top