Стенографски белешки за Годишниот извештај за 2011

Стенографски белешки од расправата во Собранието на РМ за Годишниот извештај на Државниот совет за 2011 (на 30.08.2012.)

Top