Усвоен Оперативниот план за спроведување на Националната стратегија

Државниот совет за превенција на детско престапништво го донесе Оперативниот план 2021 за спроведување на Националната стратегија за превенција на детско престапништво. […]

Повеќе…

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА

ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН  ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА   стратешка цел 1.:  Примарна превенција Резултат Активности Индикатори Одговорни институции Временска рамка Буџет   1.Зголемување на бројот на деца во предучилишни  инстиуции.             1.Развивање и спроведување на програми за вклучување на децата   во институционалниот […]

Повеќе…

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА И АКЦИСКИ ПЛАН СО ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ

  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА  ДРЖАВНИОТ СОВЕТ  ЗА  ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО  ПРЕСТАПНИШТВО  ЗА  2020 ГОДИНА ВОВЕД Со донесување на Законот за правда за децата, Република Северна Македонија направи голем исчекор во делот на заштитата на правата и интересите на децата. Со новиот концепт на Законот се постигна  усогласување со меѓународните стандарди  за правда за децата и се […]

Повеќе…

Top