Запознавање со правата на малолетниците

Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво покренува иницијативи за запознавање на граѓаните со правата на малолетниците, иницира истражувања и студии за проблемите на малолетничкото престапништво, a соработува со меѓународни организации и тела ангажирани за заштита на правата на детето. […]

Повеќе…

Top