Усвоен нов Деловник за работа на Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за деца

На седницата одржана на 30 април 2024 година, Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата усвои нов Деловник за работа.

Top