Тематска расправа: Протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица

Државниот совет за детско претстапништво на седницата одржана на 9 мај 2023 година одржа тематска расправа на којашто беше дискутирано во однос на Протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица донесен од страна на МТСП.

Top