Тематска расправа: Извештај од анализата на извршените советувања на родители/старатели и ученици во основните и средните училишта за учебната 2020/2021 година

На седницата одржана на 29 март 2022 година, ДС одржа тематска расправа во однос на Извештај од анализата на извршените советувања на родителистаратели и ученици во основните и средните училишта за учебната 20202021 година изработен во МОН. Милка Масникоса го претстави Извештајот од анализата. Се укажа на фактот дека советувањaтa се вршaт согласно Програмата за […]

Повеќе…

Дискусија за значењето и предностите на алтернативните (вонзатворските) санкции и мерки

На 4-тата седница одржана на 22.02.2022 година, Државниот совет расправаше за значењето и предностите на алтернативните (вонзатворските) санкции и мерки. Меѓународниот експерт на УНИЦЕФ, Ингрид ван Велзенис, имаше презентација на тема: Одвраќање, вонинституционални (незатворски) казни и предвремен отпуст (од установа) на децата во судир со законот Потоа следуваше динамична расправа на членовите на Државниот совет […]

Повеќе…

Ставот на проф. д-р Зоран Киткањ во однос на случајот девојчето Ембла од Гостивар

Членот на Државниот совет за детско престапништво, проф. д-р Зоран Киткањ во изјава за Канал 5 се осврна на случајот со девојчето Ембла од Гостивар. Снимката од изјавата и целиот прилог може да го погледнете тука […]

Повеќе…

Соопштeние и препораки за настаните поврзани со единаесетгодишната Ембла од Гостивар

Единаесетгодишната Ембла од Гостивар е дете со Даунов синдром која е редовен ученик во ОУ ,,Башкими’’ и истата не го започна образовниот процес во второто полугодие заради бојкотот на одреден број на ученици чии родители испратиле петиција до училиштето „поради попречување на наставата од страна на ученичката Ембла’. Државниот совет за превенција од детско престапништво […]

Повеќе…

Тематска расправа: Третиот дополнителен протокол кон Конвенцијата за правата на детето

На седницата одржана на 8 февруари 2022 година, Државниот совет одржа тематска расправа во однос на можностите што ги нуди Third optional protokol to UN CRC. Согласно овој Протокол, до Комитетот за правата на детето може да се поднесуваат жалби/апликации/известувања поднесени од или во име на поединец или група поединциж кои тврдат дека се жртви […]

Повеќе…

Усвоена Програмата за работа на Државниот совет за 2022 година

На втората седница на ДС во 2022 година одржана на 26 јануари 2022 година, беше финализиран текстот на Програма за работа на ДС за 2022 на Државниот совет за 2022 година. […]

Повеќе…

Презентирана Анализата за примена на воспитни мерки во центрите за социјална работа

На првата седница на Државниот совет одржана на 25 јануари 2022 година, беше презентрана Анализата: Воспитни мерки за деца во судир со законот кои се применуваат во ЦСР во РСМ – ефекти и унапредување на нивната примена, од страна на авторките Невена Петровска, д-р на педагошки науки и Снежана П.Мишевска, психолог, од ЈУ Завод за […]

Повеќе…

Top