Активности на Советот на Европа за влијанието на COVID-19 врз правата на децата

Членовите на Комитетот за правата на децата на Советот на Европа (Council of Europe’s Child Rights Steering Committee) и набудувачите ги споделија своите перспективи за нарушувачкото влијание на коронавирусот врз животот на децата, нивната благосостојба и нивните права. FRA се осврна на сопствените билтени за основните импликации врз правата на COVID-19 и релевантните студии за земјата. https://fra.europa.eu/en/news/2020/council-europe-discusses-covid-19-impact-child-rights

Одговорите на телата на Советот на Европа на ситуациите кои најмногу нè загрижуваат и даваат информации за тоа како најдобро да ги заштитиме децата во зголемувањето на нивните активности преку Интернет за време на кризата. https://www.coe.int/en/web/children/covid-19

Top