СЛУЧАЈ НА Л.Р. против РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – интегрален текст на пресудата

Целосен превод на пресудата на македонски јазик тука

Top