Настан на НВО „Здружение за заштита на правата на детето“

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на 19.11.2018 год. на покана на Здружението за заштита на правта на детето учествуваа на завршен годишен настан со цел информирање за своите активности и постигнувања. Воедно беше одбележан и 20 годишниот јубилеј од формирање на истото. […]

Повеќе…

Средба „Заштита на правата на децата жртви на насилство“

Преставници на Државниот совет за превенција од детско престапништво на покана од Здружението на млади правници учествуваа на работна средба на тема „Заштита на децата жртви на насилство“, која се одржа на 15.11.2018 година во Скопје. […]

Повеќе…

Состојби со детското престапништво во Општина Куманово

Информација од одржаната работно-инфромативна средба во врска со состојбите со детското престапништво во Општина Куманово како и запознавање со реализацијата на Програмата – ,,Вештини за тинејџери,, која се одвива во едно основно училиште во оваа општина
[…]

Повеќе…

Извештај од учество на конференција во Валета – Малта

Извештај од учество на конференција со тема Спроведување на Меморандумот од Нушател за малолетничка правда во контекст на борбата против тероризмот на Глобалниот фонд за борба против тероризмот, во Валета – Малта 2018 година […]

Повеќе…

Предлог за истражување: Градење на превентивна политика

Предлог за истражување: Градење на превентивна политика за малолетно престапништво 2012. Превенцијата на малолетничкото престапништво  е големо поле за работа и покрива бројни активности. Потребно е само државата како основен поддржувач и градител на таквите политики да сака и да може да инвестира […]

Повеќе…

Работилница “Местото и улогата на општинските совети”

Работилница на тема Местото и улогата на општинските совети за превенција на малолетничко престапништво, во Скопје, ХОТЕЛ АРКА. Со особено задоволство ВЕ ПОКАНУВАМЕ на завршната работилница што се одржува со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, а во соработка со ДСПДП. […]

Повеќе…

Претставување на Нацрт – Националната стратегија

Донесување на Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво. Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво (2010-2020) има за цел утврдување на стратешките насоки и приоритети за спречување на малолетничкото престапништво во Република Македонија. […]

Повеќе…

Посета на ВПД-Тетово во Истражниот затвор Скопје

Државниот Совет за превенција на малолетничко престапништво на 25 мај 2010 година во рамките на своите програмски активности го посети Воспитно-поправниот дом со локација во Истражниот затвор-Скопје за поблиско запознавање со условите и третманските активности во оваа установа. […]

Повеќе…

Запознавање со правата на малолетниците

Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво покренува иницијативи за запознавање на граѓаните со правата на малолетниците, иницира истражувања и студии за проблемите на малолетничкото престапништво, a соработува со меѓународни организации и тела ангажирани за заштита на правата на детето. […]

Повеќе…

Top