Пораст на случаи на семејно насилство – контакти за пријавување

http://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mtsp-ohrabri-se-prijavi-go-nasilnikot.nspx

 

Соопштение на Министерството за труд и социјална политика 

КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Имате право на помош, поддршка и заштита од семејно насилство,  да биде информирана од службените лица за своите права, мерките за заштита и постапките за остварување на истите, како и за достапните услуги за помош и заштита.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА:

 • обезбедување нужно сместување за лицето-жртва на насилство, кое може да трае најмалку 6 месеци, со можност за продолжување за уште 6 месеци;
 • обезбедување соодветна здравствена заштита;
 • обезбедување соодветна психо-социјална интервенција и третман;
 • упатување во соодветно советувалиште;
 • доколку во семејството има дете кое е на редовно школување, помага за продолжување на редовното образование;
 • известување органот за прогон;
 • давање секаков вид на правна помош и застапување;
 • покренува постапка пред надлежниот суд;
 • по потреба поднесува барање до судот за изречување на привремена мерка за заштита и
 • преземање други мерки за кои ќе оцени дека се неопходни за решавање на проблемот.

ДОКОЛКУ СТЕ ЖРТВА НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО КАДЕ МОЖЕТЕ ДА ПОБАРАТЕ ПОМОШ?

КАКВА ПОМОШ И ПОДДРШКА Е ДОСТАПНА ЗА ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА?

ДОКОЛКУ ИМАШ ПОТРЕБА ОД ПОМОШ И ПОДДРШКА, ОБРАТЕТЕ СЕ ДО:

 • ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА,
 • ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА
 • СОС ЛИНИЈА – за жртви на семејно насилство 070/075/077    141 700 –  24 часовна точна, навремена и доверлива информација за заштита на жртвите, достапните услуги и телефонско советување на жртвите на родово базирано насилство и семејно насилство

1. Полошки регион 

Тетово

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство.

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово  

Телефон: +38978837111

e-mail: [email protected]

2.Југозападен регион

Охрид

 Центар за жени  жртви на родово базирано/семејно насилство       

Советувалиште за жени жртви на родово базирано/семејно насилство.

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид      

Телефон: +38972232076 ; +38970267831 ; +38971231032

e-mail: [email protected]

3. Источен регион 

 Штип

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Кризен центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство 24/48 ч.

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип      

Телефон: +38976475054

e-mail: [email protected]

Кочани

Центар за жени  жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани 

Телефон: +38972243782

e-mail: [email protected]

4. Североисточен регион

Куманово

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово

Телефон: +38975362881.

e-mail: [email protected]

5. Вардарски регион

 

Велес

Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес 

Телефон: +38970362281 

e-mail: [email protected]

Свети Николе

 Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе 

Телефон: +38970210995

e-mail: [email protected]

Кавадарци

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци 

Телефон: +38978298015 

e-mail: [email protected]

6. Пелагониски регион

Прилеп

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Кризен центар за жртви 24/48 ч

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп

Телефон: +38978289427

e-mail: [email protected]

Битола

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство.

Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола

Телефон: +38971397112

e-mail: [email protected]

7. Скопскиот регион

Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство.

Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство

Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје

Телефон: +38978230943 и +38976381762

e-mail: [email protected]

 

Top