Претставување на Нацрт – Националната стратегија

Донесување на Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво. Националната стратегија за превенција на малолетничко престапништво (2010-2020) има за цел утврдување на стратешките насоки и приоритети за спречување на малолетничкото престапништво во Република Македонија. […]

Повеќе…

Посета на ВПД-Тетово во Истражниот затвор Скопје

Државниот Совет за превенција на малолетничко престапништво на 25 мај 2010 година во рамките на своите програмски активности го посети Воспитно-поправниот дом со локација во Истражниот затвор-Скопје за поблиско запознавање со условите и третманските активности во оваа установа. […]

Повеќе…

Запознавање со правата на малолетниците

Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво покренува иницијативи за запознавање на граѓаните со правата на малолетниците, иницира истражувања и студии за проблемите на малолетничкото престапништво, a соработува со меѓународни организации и тела ангажирани за заштита на правата на детето. […]

Повеќе…

Седница на ДСПМП – 001

На првата конститутивна седница на Советот, одржана на 27 ноември 2009 година, покрај членовите на Советот учествуваа и Министерот за правда Михајло Маневски, академик Владо Камбовски и заменик шефот на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје г-ѓа Форух Фојузат. […]

Повеќе…

Top