СЛУЧАЈ НА Л.Р. против РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 23.01.2020

CASE OF L.R. v. NORTH MACEDONIA Европски суд за човековите права во Стразбур СЛУЧАЈ НА Л.Р. против РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 23.01.2020 (Апликација бр. 38067/15) Пресуда од 23 јануари 2020 година     СУДЕЊЕ Чл. 34 • Случај кога невладина организација поднела барање за пациент со ментални болести Чл 3 • Нехумано постапување • Понижувачко постапување […]

Повеќе…

Повреда на членот 3 од Европската конвенција спрема дете со посебни потреби сместено во установа за згрижување на деца

Случајот на Л.Р. против Северна Македонија (апликација бр. 38067/15) се однесува на дете, Л.Р., кое било згрижено во државна установа за деца од кога било на возраст од три месеци. Во поднесената апликација биле изнесени тврдења за несоодветна грижа и нехуман третман. Неговиот случај бил забележан  од страна на граѓанска организација откако Народниот правобранител ја […]

Повеќе…

Декларација на Комитетот на министри за „зајакнување на правата на детето како клуч за „Eвропа со „докажана иднина“

  Комитетот на министри на Советот на Европа 11 март 2020 година усвои Декларација за „зајакнување на правата на детето како клуч за „Eвропа со „докажана иднина“ ги повикува земјите-членки  да ја ратификуваат и целосно имплементираат Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба (CETS бр. 201), Конвенцијата […]

Повеќе…

Заклучоци од тематската расправа „Медијација за деца“

На електронската седница што Државниот совет ја одржа на 24.03.2020 година беа усвоени следниве заклучоци коишто произлегоа од Тематската расправа што се одржа со претставници на Комората на медијаторите:   Државниот совет поддржува почесто упатување на страните на постапка за медијација согласно Законот за правда за децата Потребна е поголема соработка со Комората на медијатори […]

Повеќе…

Тематска расправа „Медијацијата во системот на правда за децата“

  На седницата одржана на 10 март 2020 година, Државниот совет за превенција на детското престапништво одржа тематска расправа посветена на Медијацијата во системот на правда за децата. На расправата во својство на претставник на Комората на медијатори, учествуваше г-дин Мишо Живковски, лиценциран медијатор. Во текот на расправата членовите на Државниот совет беа запознаени со […]

Повеќе…

Децата од поранешната установа „Ранка Милановиќ“ ќе бидат згрижени во два мали групни домови

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

На 17.10.2019 год. од страна на Министерството за труд и социјална политика во рамките на отпочнатиот процес на деинституционализација, беа отворени два мали групни домови каде ќе бидат згрижени децата кои досега престојуваа во поранешната установа „Ранка Милановиќ“. […]

Повеќе…

Регионална конференција Ефективна социјална заштита

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

По повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштија, Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Институтот за социјална работа и социјална политика и канцелариите на УНИЦЕФ и Светска Банка, на 14 и 15 Октомври, се одржа регионална конференција на тема „Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, семејства и заедници во борбата против сиромаштијата“. […]

Повеќе…

Извештај од работилница за изработка на Протокол за постапување со деца на улица

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

На 11 јули 2019 година во Јавна соба – Скопје, се одржа работилница за изработка на Протокол за постапување на деца на улица во организација на Министерството за труд и социјална политика и UNICEF. […]

Повеќе…

Top