Извештај од Тематска расправа за ВПД Тетово

На 28 Мај 2019 година на 95-та редовна седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво, беше организирана и одржана Тематска расправа: „Состојбата со ВПД Тетово – предизвици и перспективи“.

Top