Извештај од присуство на промоција на проектот Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела

На ден 31.05.2019 година, членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво на РСМ, (Валдета Вукељ, Невена Петровска и Цена Чаловска), присуствуваа на промоција на проектот ,,Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела’’.

Top