Децата од поранешната установа „Ранка Милановиќ“ ќе бидат згрижени во два мали групни домови

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

Згрижување во мали групни домови

На 17.10.2019 год. од страна на Министерството за труд и социјална политика во рамките на отпочнатиот процес на деинституционализација, беа отворени два мали групни домови каде ќе бидат згрижени децата кои досега престојуваа во поранешната установа „Ранка Милановиќ“.

Top