Листа на програми/услуги за секундарна превенција спроведени во 2022 и 2023 година

Државниот совет изготви Листа на програми/услуги за секундарна превенција кои биле спроведени во 2022 и 2023 година, во којашто се вклучени: I. Програмите специјално наменети за потребите на деца кои се идентификувани од системот за социјална заштита на деца што се изложени на (висок) ризик од инволвирање во престапништво, реализирани од Јавната установа Завод за […]

Повеќе…

Top