Претставен проектот: “Шведска поддршка на полициските реформи во Република Северна Македонија со посебен осврт на зајакнување на капацитетите на полицијата со цел исполнување на меѓународните најдобри пракси и стандардите за човекови права во делот на малолетничката правда и полициското работење во заедницата”

, , , , На седницата на Државниот совет одржана на 28 мај 2024 година, се одржа средба со претставниците на Проектот “Шведска поддршка на полициските реформи во Република Северна Македонија со посебен осврт на зајакнување на капацитетите на полицијата со цел исполнување на меѓународните најдобри пракси и стандардите за човекови права во делот на […]

Повеќе…

Тематска расправа: Десет години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација

Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата на седницата одржана на 14 мај 2024 година, одржа тематска расправа во однос на десетте години од влегувањето во сила на Факултативниот протокол на Конвенцијата за правата на детето за индивидуална апликација, којшто е достапен на англиски јазик и на хрватски јазик. Достапни се […]

Повеќе…

Предизвиците во превенцијата на детското престапништво – расправа со претставниците на Народниот правобранител

На 8-мата седница на Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за деца одржана на 30 април 2024 година, со почеток во 12 часот се дискутираше за правата на децата и предизвиците во превенцијата на детското престапништво со претставници на Народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа, Заменик на народниот правобранител и одговорно лице кое […]

Повеќе…

Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца

Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца […]

Повеќе…

Усвоен нов Деловник за работа на Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за деца

На седницата одржана на 30 април 2024 година, Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата усвои нов Деловник за работа. […]

Повеќе…

Top