Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца

Анализа на трошоците во однос на адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на владиниот буџет во областа на правда за деца […]

Повеќе…

Усвоен нов Деловник за работа на Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за деца

На седницата одржана на 30 април 2024 година, Државниот совет за превенција на детско престапништво и правда за децата усвои нов Деловник за работа. […]

Повеќе…

Top