Препорака CM_Rec(2018)8 на Советот на Европа во врска со ресторативната правда во кривичните предмети

Линк до Препораката достапна на три јазика тука.

Top