Корисни контакти и линкови за Советувалиште за жени и деца жртви на насилство

Советувалиште за жени и деца жртви на насилство;
Куќа за отворено домување;
телефон контакт: 075/ 255-154
Правна помош (национално ниво): 075/304-802

Линија за родители (позитивно родителство) УНИЦЕФ + МТСП, 075/230-530

Top