Годишен извештај за работата на ДСПДП во 2013 година

Годишен извештај за работата на државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и малолетничкото престапништво во 2013 година

Top