Извештај од реализирано интервју во врска со изготвување на Ситуациона анализа за децата во Република Северна Македонија

Државен Совет за Превенција на Детско престапништво

По претходно барање и препорака од Канцеларијата на  УНИЦЕФ, како претставник на ДСПДП на 12.06. 2019 година бев вклучена во интервју  кое го водеше г-дин Kevin Byrne, меѓународен експерт за детски права и заштита, ангажиран од страна на УНИЦЕФ.

Top