Заштита на децата жртви согласно Законот за кривичната постапка

Заштита на децата жртви е обезбедена со Законот за кривичната постапка и се применува во случаи кога сторителот на кривичното дело е полнолетно лице.

Подетални објаснувања се достапни во Коментар на законот за кривичната постапка.

Top