Стратегија на Советот на Европа за правата на децата (2022-2027)

Државниот совет за превенција на детско престапништво на седницата одржана на 17 мај 2022 година ја разгледа Стратегијата на Советот на Европа за правата на децата за периодот 2022-2027. Англиската верзија на Стратегијата е достапна тука.

Новите стратешки цели се:
– Слобода од насилство за сите деца
– Еднакви можности и социјална вклученост за сите деца
– Пристап до безбедно користење на технологии за сите деца
– Детска правда за сите деца
– Давање глас на секое дете
– Правата на децата во кризни и вонредни ситуации.

Top