Записник од Тркалезна маса Годишен извештај за работата на ДС 2016

Записник од Тркалезна маса Годишен извештај за работата на ДС 2016

Записник од Тркалезната маса Годишен извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво, состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво во 2015 година и
истражувањето Ризик-фактори за повторништво кај децата заради подобрена превенција на детското престапништво, одржана на 29.11.2016 год, од 12-15.00 часот, во Клуб на пратеници, Скопје

Top