ДС одговор до Министер за труд и социјална политика

ДС одговор до Министер за труд и социјална политика

Државниот совет за превенција на детско престапништво (во понатамошен текст ДС) со загриженост е известен дека до Здружението за заштита на правата на детето на 25.02.2016година е упатен допис од Јавната Општинска Установа за деца-Детска градинка 8-ми Април, со кој се бара ова здружение да се иссели и ги напушти просториите кои ги користи во оваа установа.

Top