Соопштение: Вклучување на деца во политичка кампања е недозволливо

Државниот совет за превенција на детско престапништво укажува дека вклучувањето на деца (лица до 18 години) во какви било активности поврзани со тековната политичка кампања е недозволливо и не е во најдобар интерес на детето согласно Конвенцијата за права за децата. Грижата за децата треба да се остварува преку обезбедување законски и институционални услови за […]

Повеќе…

Потпишан Меморандум за соработка со Академијата за судии и јавни обвинители и со Комората на медијаторите на РСМ

Денес (10 јуни 2020 година), во просториите на Академијата, со почеток во 13:30 часот, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители, проф. д-р Гордана Лажетиќ, претседател на Државниот совет за превенција на детското престапништво и м-р Славе Младеновски, претседател на Комората за медијатори на Република Северна Македонија, потпишаа, Меморандум […]

Повеќе…

Потпишан Меморандум за соработка со Сојузот на ротари клубовите од Македонија и ЗЕЛС

  На 8 јуни 2020 година,  во просторите на Градоначалникот на Град Скопје, г-дин Петре Шилегов, а во присуство на Извршниот директор на ЗЕЛС, г-ѓа Душица Перишиќ, се потпиша Меморандумот за соработка помеѓу Државниот совет, претставуван од Претседателката, проф. д-р Гордана Лажетиќ, Сојузот на ротари клубови од Македонија, претставуван од Претседателот, г-дин Николче Петкоски (http://rotarymacedonia.mk/) […]

Повеќе…

9ти Генерален извештај на ГРЕТА, март 2020 година

https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/-/greta-publishes-9th-general-report-on-its-activities ГРЕТА објави известување за Годишниот извештај на Групата на експерти за борба против трговијата со луѓе (ГРЕТА) за 2019 година.   Извештајот покажа дека бројот на лица во Европа кои, според информации од надлежните национални органи на 47 договорни страни, помеѓу 2015 и 2018 година се идентификувани како жртви на трговија со луѓе се […]

Повеќе…

ЕВРОПОЛ – Во период на корона вирусот зголемен е бројот на криминал и педофилија

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation   Европол во Извештајот укажува дека криминалците се многу флексибилни и брзо се прилагодуваат на новите услови и наоѓаат нови начини како пандемијата на COVID-19 да се искористи за личен профит. Откриени и разбиени се 37 организирани криминални групи. Начинот на дејствување на криминалните организации е по пат на различни начини на манипулација да […]

Повеќе…

Пораст на случаи на семејно насилство – контакти за пријавување

http://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mtsp-ohrabri-se-prijavi-go-nasilnikot.nspx   Соопштение на Министерството за труд и социјална политика  КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА? Имате право на помош, поддршка и заштита од семејно насилство,  да биде информирана од службените лица за своите права, мерките за заштита и постапките за остварување на истите, како и за достапните услуги за помош и заштита. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА: обезбедување […]

Повеќе…

СЛУЧАЈ НА Л.Р. против РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 23.01.2020

CASE OF L.R. v. NORTH MACEDONIA Европски суд за човековите права во Стразбур СЛУЧАЈ НА Л.Р. против РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 23.01.2020 (Апликација бр. 38067/15) Пресуда од 23 јануари 2020 година     СУДЕЊЕ Чл. 34 • Случај кога невладина организација поднела барање за пациент со ментални болести Чл 3 • Нехумано постапување • Понижувачко постапување […]

Повеќе…

Повреда на членот 3 од Европската конвенција спрема дете со посебни потреби сместено во установа за згрижување на деца

Случајот на Л.Р. против Северна Македонија (апликација бр. 38067/15) се однесува на дете, Л.Р., кое било згрижено во државна установа за деца од кога било на возраст од три месеци. Во поднесената апликација биле изнесени тврдења за несоодветна грижа и нехуман третман. Неговиот случај бил забележан  од страна на граѓанска организација откако Народниот правобранител ја […]

Повеќе…

Декларација на Комитетот на министри за „зајакнување на правата на детето како клуч за „Eвропа со „докажана иднина“

  Комитетот на министри на Советот на Европа 11 март 2020 година усвои Декларација за „зајакнување на правата на детето како клуч за „Eвропа со „докажана иднина“ ги повикува земјите-членки  да ја ратификуваат и целосно имплементираат Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба (CETS бр. 201), Конвенцијата […]

Повеќе…

Заклучоци од тематската расправа „Медијација за деца“

На електронската седница што Државниот совет ја одржа на 24.03.2020 година беа усвоени следниве заклучоци коишто произлегоа од Тематската расправа што се одржа со претставници на Комората на медијаторите:   Државниот совет поддржува почесто упатување на страните на постапка за медијација согласно Законот за правда за децата Потребна е поголема соработка со Комората на медијатори […]

Повеќе…

Top