Учество на Ингрид ван Велзенис на седница на ДС

На седницата одржана на 29 јуни 2021 година, членовите на Државниот совет се запознаа со меѓународниот експерт на УНИЦЕФ, Ингрид ван Велзенис (Ingrid van Welzenis), којашто ќе биде вклучена во изработка на новата Стратегија за детско претстапништо за периодот 2021-2025 година.

Top