Спроведен проект ,,За една демократска клима во основни училишта, 6-9 одделение,,/Lënda:Projekti ,,për një klimë demokratike në shkollat fillore ,klasat 6- 9.

Под покровителство на Бирото за развој на образованието (БРО) и Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во основното училиште ,,Мехмет Дерала“, с.Градец, Врапчиште, во периодот од 1.9.2020-29.3.2021 беше реализиран Проектот ,,За една демократска клима во основни училишта, 6-9 оделение,, како вон наставна активност.
Под тешки услови за реализација на активностите, поради Пандемијата на КОВИД-19, сите учесници – почнувајќи од Раководството на училиштето, директорoт, педагог, класните раководители, родителите, локалната власт, одговорниот на работната група за реализација на проектот – наставникот по Граѓанско образование и воедно член на Државниот совет за правенција на детско престапништво и, главните актери на проектот – учениците од шесто до осмо одделение успешно ги завршија сите планирани фази според Акциониот план и проектот беше финализиран на 22 март 2021. По повод завршување на проектот свои презентации имаа учениците за преземените активности, а на седница на Ученичкиот парламент на 29 март 2021 беше одржана презентација на активностите во врска со демократската клима и еколошките иницијативи, идеи и размислувања на главните актери на проектот – учениците.

Целите на проектот, според претставниците на БРО и МЦГО беа постигнати, и пратија порака ваквите активности да продолжат и во иднина, а научените вештини да ги практикуваат во понатамошното образование како и на работното место.

Nën patronatin e Birosë për zhvillim të arsimit (BZHA) dhe Qendrës maqedonase për Arsim qytetar (QMAQ), në shkollën fillore ,,Mehmet Deralla,, f.Gradec,Vrapçisht në periudhën nga 1.9.2020 – 29.3.2021 u realizua Projekti,,për një klimë demokratike në shkollat fillore ,klasat 6- 9,,si aktivitet jashtëmësimor.
Nën kushte të rrënda për realizim të aktiviteteve, për shkak të Kovid Pandemisë , të gjithë pjesëmarësit, duke filluar nga udhëheqësia e shkollës, drejtori, pedagogu, kujdestarët e klasave, prindërit, pushteti lokal, përgjegjësi i grupit punues për realizim të projektit, arsimtari i Arsimit qytetar dhe anëtar i Këshillit shtetëror për parandalim të delikuencës së fëmijëve dhe elementi kryesor i projektit , nxënësit nga klasa e gjashtë deri të nëntën, me sukses i përfunduan të gjitha fazat e planifikuara sipas Planit akcionar dhe projekti u finalizua me 22.mars 2021, me prezentime të nxënësve për aktivitetet e tyre dhe me mbledhje të të Parlamentit të nxënësve dhe me 29.mars 2021 me prezentim definitiv të aktiviteteve në lidhje me klimën demokratike dhe inicijativat ekologjike, idetë dhe mendimet e aktorëve kryesor të projektit – nxënësve.
Qëllimet e projektit, sipas përfaqësuesve të BZHA dhe QMAQ ishin të arituara, dhe dërguan mesazh ,,të gjithë të vazhdojnë në të ardhmen , aftësitë e mësuara ti praktikojnë në arsimimin e mëtutjeshëm dhe në vendet e punës,,.!
Si arsimtar i Arsimit qytetar në shkollën e lartëpërmendur , por edhe si anëtar i KSH , kënaqësia ishte të jem pjesë e kësaj,, përalle,, bashkë me nxënësit dhe të gjithë participientët në projekt , kurse kënaqësia është më e madhe, sepse përjetova që të gjitha aktivitetet, ashtu siç kërkonte projekti, me përgjegjësi ti realizojnë nxënësit dhe Parlamenti i nxënësve.

Top