ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА

ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН  ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА

 

стратешка цел 1.:  Примарна превенција
Резултат Активности Индикатори Одговорни институции Временска рамка Буџет
 

1.Зголемување на бројот на деца во предучилишни  инстиуции.

 

 

 

 

 

 

1.Развивање и спроведување на програми за вклучување на децата   во институционалниот образовниот систем  од предучилишна возраст заради нивна грижа, образование, развивање на социјални вештини, потикнување на самодоверба и самозаштита.

2.Обезбедување на поддршка на семејствата за вклучување на децата во предучилишните установи

 

 

-број на деца вклучени во предучилишни установи;

-број на деца во ризик вклучени во предучилишни установи;

– број на поддржани семејства  во  ризик за вклучување на децата во предучилишни установи.

 

 

Извештај до ДС за вклученоста на децата во предучилишни установи со цел негово разгледување

 

 

Министерство за труд и социјална политика

 

Министерство за образование и наука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април-мај 2020 година

 

 

 

 

Министерство за труд и социјална политика

 

Министерство за образование и наука

 

2.Развиени програмски содржини за превенција на детско престапништво во образовниот систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Внесување  на програмски содржини кои се однесуваат на превенција на детско престапништво во годишната програма за работа на училиштето;

2.Развивање на програмски содржини кои се однесуваат на превенција на детско престапништво во годишната програма за работа на советот на родители;

3.Планирање на дебати,трибини или работилници кои се однесуваат на превенција на детско престапништво во програмата за работа на ученичката заедница;

4.Подигање на јавната свест кај наставниците, родителите и децата за превенирање на детско престапништво преку работилници во рамки на училиштето.Развивање на програмски активности во соработка со полицијата,локална

 

самоуправа,училиштата и родителските совети со содржини од детското престапниптво

5.Формирање на трипартитни совети составени од родители, ученици и наставници за креирање на училишни политики

 

-број на предвидени /реализирани програми за превенција на детско престапништво во годишните програми на училиштето;

-број на одржани дебати,трибини и работилници за превенција од детско препништво во ученичката заедница;

-број на предвидени /реализирано програмски содржини за превенција на детско престапништво во годишната програма на советот на родители;

-број на одржани работилници за подигање на јавната свест на наставниците, родителите и децата за прев. на дет.прест;

-број на донесени програмски активности во соработка со другите  надлежни институции;

-број на формирани пет трипартитни совети(пилот проект во

 

пет училишта на ниво на Р.М).

 

 

 

Тематска расправа за ефектите на законите за основ и за средно образование

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство за образование и наука (училишта)

 

Општински совети за превенција на детско престапништво

 

Државен совет за превенција нa детско престапништво

 

Министерство за внатрешни работи

 

Локална самоуправа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври – ноември  2020 година

 

Министерство за образование и наука (училишта)

 

Општински совети за превенција на детско престапништво

 

Државен совет за превенција нa детско престапништво

 

Министерство за внатрешни работи

 

Локална самоуправа

 

3. Изготвување на превентивни (здравствени) програми од страна на здравствените служби за деца

 

 

1.Донесување на превентивни програми за деца и нивно спроведување во координација со училиштата;

2.Зајакнување на службата на матичните доктори – предијатри за унапредување на здравјето на децата и рано интервенирање;

3.Развивање на механизми за рана детекција на одредени проблеми и појави;

4.Отварање на советувалишта и центри за деца кои употребуваат дроги и др. психотропни супстанци

 

– број на донесени/спроведени превентивни програми;

– број на вклучени деца во систематски прегледи;

-број на пријавени деца со одредени проблеми и нарушувања како резултат на проблеми во семејството,насилство,

употреба на дрога, алкохол и сл;

-број на отворени центри за  деца кои употребуваат дроги и др. психотропни супстанци

 

 

 

Тематска расправа со Министерство за здравство

 

За активностите од точките 2, 3, и 4 Советот да испрати посмо до Министерството за здравство за добивање на информација

 

 

Министерство за здравство

 

Здравствени домови

 

 

 

 

 

 

 

 

Септември – ноември 2020

 

Министерство за здравство

 

 

 

 

 

4. Подигање на јавната свест и спроведување на информативни кампањи за правата на децата и нивната заштита

 

 

 

 

 

-Подигање на свеста на преставниците од медиумите за проблемот за детско преставништво преку дебати и информативни средби;

– изготвување на информативно-едукативни програми за децата и за целата јавност.

 

 

 

– број на одржани дебати и работилници за претставниците на медиумите;

-број на спроведени и објавени информативно-едукативни програми за децата и за целата јавност ;

 

 

 

 

 

МИОА

Агенција за аудио и аудио визуелни медиумски услуги во соработка со МТСП, МП, МОН, МВР, Народен правобранител

 

 

 

 

 

 

2020 година

 

 

 

 

МИОА

Агенција за аудио и аудио визуелни медиумски услуги во соработка со МТСП, МП, МОН, МВР, Народен правобранител

 

 

5. Вклучување на локалната заедница во реализирање на превентивните програми за спречување на детско престапништво

 

 

 

-Развивање на соработката на Државниот совет за прев. на дет.прест.со  општинските совети за превенција од детско престапништво;

-формирање на локални совети за превенција од детско престапништво

 

-број на остварени средби на Државниот совет  со локалните заедници и општинските совети за превенција на детс.престапништво;

-број на формирани совети

 

 Државен совет за превенција нa детско престапништво

 

ЗЕЛС

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год.

 

Државен совет за превенција нa детско престапништво

 

ЗЕЛС

               

 

 

6. Развивање на соработка на  Државен совет за превенција нa детско престапништво  со Сојузот на ротари клубови на РСМ

 

-развивање на соработка преку реализирање на  состаноци, средби, обуки за улогата на адвокатите во постапки спрема деца согласно Законот за правда за децата;

-потпишан  Меморандум за соработка.

 

– организиран и мултидисциплинарен пристап и заеднички координирани активности во насока на поефикасна превенција на детското престапништво;

-потпишан Меморандум за соработка.

 

 

Сојуз на ротари клубови на РСМ

 

Државен совет за превенција на детско престапништво

 

Министерство за правда

 

 

 

 

 

 

2020 година

 

Сојуз на ротари клубови на РСМ

 

Државен совет за превенција на детско престапништво

 

Министерство за правда

  

 стратешка цел 2 :  Секундарна превенција

 

Резултат Активности Индикатори Одговорни институции Временска рамка Буџет
 

1.Развивање и спроведување на програми за  рано препознавање и рана идентификација на деца во ризик во предучилишните и училишните институци

 

-зајакнување на стручни служби во училиштата за препознавање и рана идентификација на деца во ризик;

-развивање на програми за одговорно родителство;

-реализирање на програмата за советувалишта на родители и деца;

-развивање на модули за  обука на стручните лица на полето на заштита на децата со цел на продлабочување на знаењата и вештините за да одговорат на потребите на децата во ризи;

-развивање на меѓусекторската соработка со цел навремена интервенција.

 

-број на изготвени превентивни програми за одговорно родителство;

-број на спроведени програми за обука;

-број на советувани родители и деца согласно програмата;

-број на одржани меѓусекторски состаноци.

 

 

 

 

 

 

 

Министерство за труд и социјална политика

 

Министерство за образование и наука

 

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје

 

Биро за развој на образование

 

2020 год

 

Министерство за труд и социјална политика

 

Министерство за образование и наука

 

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје

 

Биро за развој на образование

 

2. Подобрување на капацитетите на  институциите кои работат во системот за правда за деца

 

-развивање и практикување на методот за работа- увид во домот на семејствата во ризик;

-развивање на формата на советувалишта за млади;

-реализација на програмата ,,Едукативен центар за родителите,, во центрите за социјална работа

-развивање на специјализирани згрижувачки семејства за деца во ризик

 

 

-број на увиди во домот на семејствата во ризик;

-број на отворени советувалишта за млади;

-број на организирани работилници за родители;

-број на воспоставени специјализирани згрижувачки семејства.

 

 

 

 

 

Министерство за труд и социјална политика

 

Министерство за образование и наука

 

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје

 

Центри за социјална работа

 

Локална власт

 

 

 

 

2020 год

 

Министерство за труд и социјална политика

 

Министерство за образование и наука

 

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје

 

Центри за социјална работа

 

Локална власт

 

 

 

3.  Развивање на мрежа на центри за ментално здравје за деца и советувалишта и центри за деца кои користат алкохол, дрога и други психотропни супсанции

 

-отварање на центри за ментално здравје за деца;

-отварање на центри за деца кои користат алкохол,дроги и други психотропни супстанции;

-зајакнување на соработката со установите за деца со воспитно социјални проблеми, центри за социјална работа и училишта.

 

 

-број на отворени  центри за ментално здравје за деца;

-број на отворени  центри за деца кои употребуваат алкохол,дроги и други психотропни супстанции

 

  

 

Министерство за здравство

 

Здравствени  домови

 

2020 год

 

Министерство за здравство

 

Здравствени  домови

 

4.Зајакнување на капацитетите на полициските скужбеници во постапување со децата во ризик  и деца во судир со законот

 

– Утврдување на можностите за отварање на посебни простории  за разговор со деца во состав  на полициските станици;

– Развивање на техниките за рано интервенирање;

– Развивање на програми со учество на семејството, локалната заедница и ЦСР;

– Јакнење и  развивање на капацитетите на  одделенијата/отсеците  за  превенција од детско престапништво

 

– број на ново отворени посебни простории за раговор со деца;

– број на донесени  и реализирани  програми за работа со деца;  

-број на реализирани програми за работа  со семејствата, локалната заедница и ЦСР;

– зголемен број на полициски службеници задолжени за  превенција од детско престапништво и превентивно делување

 

 

Одржување тематска расправа со МВР

 

 

 

Министерство за внатрешни работи

 

2020 год

 

Министерство за внатрешни работи

 

5. Спроведени програми за социјално вклучување на децата во ризик

 

 

-Донесување на програми за социјално вклучување на децата во ризик преку обуки за учење вештини, доквалификација, развивање на менторство,организирано користење на слободно време и др.;

-соработка на општинските совети за превенција на детско престапништво со младински организации, агенција за млади и спорт, невладини организации и др.

 

– број на донесени  и спроведени програми  за социјално вклучување на децата;

-број на вклучени деца во ризик во одредени обуки и активности;

-број на остварени средби во контекст на развивање на соработката.

 

 

 

ЗЕЛС

 

Министерство за локална самоуправа

 

Општински совети за превеција на детско престапништво

 

2020 год

 

ЗЕЛС

 

Министерство за локална самоуправ

 

Општински совети за превеција на детско престапништво

 

 стратешка цел 3 : Терцијална превенција
Резултат Активности Индикатори Одговорни институции Временска рамка Буџет
 

1.Третман и рехабилитација на децата во воспитно -поправните институции

 

– анализа на состојбите во ВПД;

-развивање на програми за следење и подршка на децата во воспитно-поправните установи;

-изготвување на стандардизирани инструменти за индивидуална работа за време на престојот во установата.

 

 

– изработена анализа за состојбата во ВПД;

– донесени програми за следење и подршка;

-донесени стандардизирани инструменти.

 

 

 

 

Министерство за правда

 

Управа за извршување на санкции

 

 

 

2020 год.

 

Министерсво за правда

 

Управа за извршување на санкции

 

 

 

2. Примена на алтернативни мерки и медијација

 

– Информација за  спроведување на алтернативните мерки и медитација изготвена од страна на Министерството за правда;

 

– Подигање на свеста кај судиите за изрекување на   алтернативните мерки-заштитен надзор кај условната осуда и општокорисна работа;

– развивање на медијацијата

 

– изработена информација за  спроведување на алтернативните мерки;

-број на изречени алтернативни мерки;

-број на спроведени медијации

 

 

Министерство за правда

 

Управа за извршување на санкции

 

Судовите во РМ

 

Комора на медијатори

 

 

2020 год.

 

Министерство за правда

 

Управа за извршување на санкции

 

Судовите во РМ

 

Комора на  медијатори

 

3.Реинтеграција на децата по излегување од установата

 

 

-обезбедување на квалитени услуги за децата по излегувањето од установа од страна на локалната заедница;

-развивање на програми со вклучување на семејството, локалната заедница, здравствените установи;

-вклучување на граѓанското општество при укажување на одредени видови услуги.

 

 

 

-вклучување на деца во образовниот систем;

-донесени програми за работа со семејството, локалната заедница, здравствените установи;

– број на вклучени деца во работниот процес, доквалификација и др.

 

МТСП

 

 

ЗЕЛС

 

Локална заедница

 

Центрите за социјална работа

 

Граѓански здруженија

 

Министерство за образование и наука

 

Центар за образование на возрасни

2020 год.  

МТСП

 

ЗЕЛС

 

Локална заедница

 

Центрите за социјална работа

 

Граѓански здруженија

 

Министерство за образование и наука

 

Центар за образование на возрасни

 

5. Унапредување на системот за евиденција и известување за децата во ризик, деца жртви и деца во судир со законот

 

 

-воведување на евиденција во сите релевантни институции;

-јавното обвинителство за воспостави систем за евиденција на децата жртви;

-унапредување на евиденцијата на национално ниво;

-обезбедување на статистичка анализа.

 

– воведена евиденција во сите релевантни институции;

– воспоставен систем на евиденција на децата жртви во јавното обвинителство;

-воведена евиденција на национално ниво;

-периодична статистичка анализа (на годишно ниво и доставување до Државниот совет)

 

 

Јавно обвинителство

 

Центри за социјална работа

 

Министертво за внатрешни работи

 

Министерство за образование и наука

 

Судовите  во РСМ

 

2020 год.

 

Јавно обвинителство

 

Центри за социјална работа

 

Министертво за внатрешни работи

 

Министерство за образование и наука

 

Судовите во РСМ

 

Top