Дискусија за значењето и предностите на алтернативните (вонзатворските) санкции и мерки

На 4-тата седница одржана на 22.02.2022 година, Државниот совет расправаше за значењето и предностите на алтернативните (вонзатворските) санкции и мерки. Меѓународниот експерт на УНИЦЕФ, Ингрид ван Велзенис, имаше презентација на тема: Одвраќање, вонинституционални (незатворски) казни и предвремен отпуст (од установа) на децата во судир со законот Потоа следуваше динамична расправа на членовите на Државниот совет […]

Повеќе…

Ставот на проф. д-р Зоран Киткањ во однос на случајот девојчето Ембла од Гостивар

Членот на Државниот совет за детско престапништво, проф. д-р Зоран Киткањ во изјава за Канал 5 се осврна на случајот со девојчето Ембла од Гостивар. Снимката од изјавата и целиот прилог може да го погледнете тука […]

Повеќе…

Соопштeние и препораки за настаните поврзани со единаесетгодишната Ембла од Гостивар

Единаесетгодишната Ембла од Гостивар е дете со Даунов синдром која е редовен ученик во ОУ ,,Башкими’’ и истата не го започна образовниот процес во второто полугодие заради бојкотот на одреден број на ученици чии родители испратиле петиција до училиштето „поради попречување на наставата од страна на ученичката Ембла’. Државниот совет за превенција од детско престапништво […]

Повеќе…

Тематска расправа: Третиот дополнителен протокол кон Конвенцијата за правата на детето

На седницата одржана на 8 февруари 2022 година, Државниот совет одржа тематска расправа во однос на можностите што ги нуди Third optional protokol to UN CRC. Согласно овој Протокол, до Комитетот за правата на детето може да се поднесуваат жалби/апликации/известувања поднесени од или во име на поединец или група поединциж кои тврдат дека се жртви […]

Повеќе…

Усвоена Програмата за работа на Државниот совет за 2022 година

На втората седница на ДС во 2022 година одржана на 26 јануари 2022 година, беше финализиран текстот на Програма за работа на ДС за 2022 на Државниот совет за 2022 година. […]

Повеќе…

Презентирана Анализата за примена на воспитни мерки во центрите за социјална работа

На првата седница на Државниот совет одржана на 25 јануари 2022 година, беше презентрана Анализата: Воспитни мерки за деца во судир со законот кои се применуваат во ЦСР во РСМ – ефекти и унапредување на нивната примена, од страна на авторките Невена Петровска, д-р на педагошки науки и Снежана П.Мишевска, психолог, од ЈУ Завод за […]

Повеќе…

Модел Деловник за работа на општинските совети за детско престапништво

На седницата на Државниот совет одржана на 26 октомври 2021 година, од страна на м-р Константин Битраков, беше презентиран Модел – Деловникот за работа на општински совет за детско престапништво. Модел Деловникот е изработен во рамки на проектот на Civica Mobilitas во однос на Превенција на детско престапништво што го спроведува Македонското пенолошко друштво Модел […]

Повеќе…

Одбележан 18-ти октомври, Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе

Во Кавадарци беше одбележан 18-ти октомври, Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе, со акцент на децата како најчести жртви на овој вид на криминал. Во одбележувањето беа вклучени ученици и наставници од средните училишта, и тоа, гимназијата „Добри Даскалов“, ЗШУЦ „Ѓорче Петров“, ЕМУЦ „Киро Спанџов -Брко“, како и волонтери на Црвениот крст што […]

Повеќе…

Меѓаши – Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија

Алтернативен извештај на невладините организации за состојбата со правата на децата во Македонија Македонска национална коалиција за правата на детето, 2020. Линк до извештајот тука. […]

Повеќе…

Top