ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

Државниот совет за превенција на детско престапништво е тело основано согласно Законот за правда за децата. Државниот совет е составен од 15 члена кои ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мандат од пет години.

Правна заштита

Советот е самостоен и независен во вршењето на работите и има надлежности за пошироко запознавање на граѓаните со правата на малолетниците

Грижа за децата

Заштита на малолетниците од наркоманија, алкохолозам и други болести на зависност, за проблемите на образованието и воспитувањето, како и за односот

Образование

Воспитувањето, како и за односот на средствата за јавно информирање и за другите фактори кои влијаат врз спречувањето на малолетничкото престапништво.

Новости

Посета на ВПД Тетово во с.Волковија од претставник на Државниот совет

Членот на ДС, Љуљзим Хамиди на 07.05.2021 година била реализирана работна посета на ВПД Тетово во новиот објект во с.Волковија, општина Брвеница. За време на посетата се остварил разговор со директорот на установата Даниел Антовски, при што од негова страна било посочено дека со Наредба на Министерот за правда децата од 03.05.2021 година се префрлени […]

Повеќе…

Донација во ВПД Тетово врз основа на претходно потпишан меморандум за соработка

Во јуни 2020 година Државниот совет за превенција на детско претстапништво потпиша Меморандум за соработка со Сојузот на Ротари Клубовите во Македонија. Врз основа на потпишаниот Меморандум, а по остварени средби со претставниците на Ротари клубот Скопје – Центар, коишто се одзваа на иницијативата на ДС и изразија подготвеност за поддршка на ВПД Тетово во […]

Повеќе…

Спроведен проект ,,За една демократска клима во основни училишта, 6-9 одделение,,/Lënda:Projekti ,,për një klimë demokratike në shkollat fillore ,klasat 6- 9.

Под покровителство на Бирото за развој на образованието (БРО) и Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во основното училиште ,,Мехмет Дерала“, с.Градец, Врапчиште, во периодот од 1.9.2020-29.3.2021 беше реализиран Проектот ,,За една демократска клима во основни училишта, 6-9 оделение,, како вон наставна активност. Под тешки услови за реализација на активностите, поради Пандемијата на КОВИД-19, сите […]

Повеќе…

Дискусија за Безбеден спорт со Претседателот на Олимпискиот комитет на РСМ, г-дин Даниел Димевски

На седницата на ДС одржана на 23.03.2021 година, на покана на ДС учествуваше Претседателот на Олимпискиот комитет на РСМ, г-дин Даниел Димевски. Предмет на разговор беше рамката за Безбеден спорт што се подготвува од страна на ОКРСМ со цел заштита и информирање на децата-спортисти, нивните родители и тренерите во однос на аспектите поврзани со определување […]

Повеќе…

Поддршка на ВПД Тетово во Волковија од страна на Ротари Клубот Скопје-Центар

На состанокот на Ротари Клубот Скопје-Центар одржан на 23.03.2021 година, директорот на ВПД Тетово, Даниел Антовски, раководителот на одделот за ресоцијализација м-р Наташа Ристовска и претседателката на ДС, проф. д-р Гордана Лажетиќ го претставија ВПД Тетово, неговите потореби во однос на училишне прибор, медицински материјал, ИТ опрема и телевизори, како и поддршка во изведување креативни […]

Повеќе…

Пријавете се за известувања или следете не

Top